Hands Inc is a registered Charity and our mission is to inspire health and wellbeing. Hands Inc have been providing Health & Wellbeing services across London since 2001. We want to raise awareness about taking a holistic approach to wellbeing, because every aspect of your life and health has an impact on how you live and enjoy your life.

French

Hands Inc est un Organisme de bienfaisance enregistré et notre mission est d’inspirer la santé et le bien-être. Hands Inc fournit des services de santé et de bien-être à travers Londres depuis 2001. Nous voulons sensibiliser la population à adopter une approche holistique du bien-être, parce que chaque aspect de votre vie et de la santé a un impact sur la façon dont vous vivez et profitez de votre vie.

Turkish

Hands Inc kayıtlı bir dernektir, ve misyonumuz sağlık ve refah aşılamaktır. Hands Inc 2001 olarak yılından bu yana Londra genelinde Sağlık ve Refah hizmetleri vermekteyiz. Refaha bütünsel yaklaşımda farkındalığı arttırmak istiyoruz, çünkü yaşamınızın ve sağlığınızın her yönü, nasıl yaşadığnızı ve hayattan ne kadar zevk aldığınızı etkiler.

Vietnamese

Hands Inc là một tổ chức từ thiện có đăng ký và nhiệm vụ của chúng tôi là thôi thúc những cảm hứng về sức khỏe và cuộc sống lành mạnh. Hands Inc đã cung cấp những dịch vụ về Sức Khỏe & Cuộc Sống Lành Mạnh trên toàn khu vực London kể từ năm 2001. Chúng tôi muốn phổ biến sự hiểu biết về cách tiếp cận mang tính toàn diện trong cuộc sống lành mạnh, bởi vì sức khỏe có ảnh hưởng đến cuộc sống và sự hưởng thụ về mọi mặt trong cuộc sống của bạn.

end faq

scroll back to top